Database Tour 9.3.8.51

Database Tour 9.3.8.51

Vitaliy Levchenko – 4,7MB – Shareware – Windows
Cross-database tool. Works via ADO or BDE. Tested on Paradox, dBase, FoxPro, ASCII, Lotus, HTML, InterBase, Oracle, SQL Server, MS Access, MS Excel, PostgreSQL, MySQL.
Main features are:
-Viewing, editing, and printing data.
-Building queries with tools for convenient writing the SQL statesments.
-Enhanced db grids, which allow to view and manipulate the data in the most convenient way.
-Creating, deleting, modifying BDE aliases.
-Several command line options.
-Searching and replacing text.
-Importing data to table from another table or a query.
-Exporting data from any open table or query to another database or file (with format conversion).
-Copying data to clipboard. -Calculating numeric fields (sum, avg, min, max, count).
-Editing BLOB fields (MEMO, graphic).
-Tools for editing string fields (trimming, changing case of symbols).
-Sorting (logical and physical) data.
-Filtering data.
-Viewing structure with ability to print it.
-Reindexing tables.
-Customized data view (color, font style, temporarily hiding any column).
-Transaction control.

Tổng quan

Database Tour là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Vitaliy Levchenko.

Phiên bản mới nhất của Database Tour là 9.3.8.51, phát hành vào ngày 17/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Database Tour đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,7MB.

Database Tour Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Database Tour!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Vitaliy Levchenko
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản